Km 437/19 – OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1S/00071451/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2023r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy Szczecin, ul. Kaszubska 42 w sali nr sala nr 50, odbędzie się:
pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 119 zabudowanej budynkiem usługowo – biurowym położoną w Szczecinie przy ul. Podgórnej 63, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1S/00071451/6. Właścicielem ww. nieruchomości jest obecnie Demetrio Sp z o.o.
Suma oszacowania wynosi 5 317 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 987 750 ,00 zł.
UWAGA!!! DO CENY NABYCIA NALEŻY DOLICZYĆ 23 % PODATKU VAT WARTOŚCI NABYTEJ NIERUCHOMOŚCI POMNIEJSZONEJ O WARTOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU, KTÓRA WYNOSI 528 000,00 ZŁ
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 531 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP S.A. XIX O/Szczecin Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie przy Szczecin, ul. Kaszubska 42 odpis protokołu oszacowania nieruchomości i jego ukończenia wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Wietchy